Det är dags att dra igång ett nytt intern projekt, gruppen
är samlad för att diskutera innehållet av projektet. Genast blir det en intensiv
diskussion då gruppmedlemmarna har olika åsikter om innehållet och diskussionen
tenderar till att bli långdragen. Det är då du kan ha nytta av Hartnetts CODM
modell för att snabbare nå konsensus och därmed ett beslut. På köpet får du en
väl analyserad fråga och ett välgrundat beslut.

CODM (Consensus-Oriented Decision-Making) modellen är
utvecklad av psykologen Dr Tim Hartnett och består av sju steg:

1.
Definiera problemet.

2.
Ha en öppen diskussion.

3.
Identifiera bakomliggande orosmoment.

4.
Ta fram förslag.

5.
Bestäm riktning.

6.
Ta fram en accepterad lösning.

7.
Avsluta

Genom att använda modellen involverar du gruppmedlemmarna att
känna mer ansvar för beslutet du får fram fler kreativa lösningar och bättre
beslut. Den är också användbar för komplexa projekt och problem, där det inte
finns någon självklar lösning på problemet

Att använda CODM
modellen

1.
Definiera
problemet

Se till att du har rätt personer involverade i processen, att de har tillgång
till information, material och resurser som de behöver för att skapa bra idéer.
Identifiera och definiera problemet som du vill lösa. Du behöver också bestämma
hur ni ska agera på beslut under projektets gång. Måste alla vara överens om beslutet eller
räcker det med att en majoritet röstar för beslutet?

2.
Ha en
öppen diskussion

Sammankalla till ett möte. Presentera problemet som ska diskuteras och verka
för att det blir en öppen dialog. Målet är att ta fram så många idéer och
lösningar som möjligt. Notera alla idéer som dyker upp och spara listan till
steg 4.

3.
Identifiera
bakomliggande orosmoment.

Med bakomliggande orosmoment menar Hartnett att hitta ev. begränsningar och
problem som kan dyka upp under projektets gång.
Identifiera de olika projektintressenterna, som påverkas av beslutet. Gå
igenom varje intressent och identifiera dennes orosmoment.

4.
Ta fram
förslag

Ta nu fram listan på idéer ni skapade i steg 2. Gå igenom en idé i taget och jämför
dem med de orosmoment gruppen tog fram i steg 3. Motivera gruppmedlemmarna att
vidareutveckla idéerna. Detta steg är avslutat när ni har utvecklat de
ursprungliga idéerna till mer detaljerade förslag. Det är viktigt att ni inte värderar förslagen
utan väntar med att avfärda någon idé.

5.
Bestäm
riktning

Nu är det dags att välja ut det bästa förslaget. Gå igenom varje enskilt
förslag igen och be gruppmedlemmarna ta fram för och nackdelar. Därefter tar ni
beslut vilket förslag som ni ska arbeta utifrån.

6.
Ta fram en
accepterad lösning

I detta steg ska ni förbättra det valda förslaget. Gå igenom de orosmoment ni
tagit fram i steg 3 igen. Finns det ytterligare orosmoment? Förbättra
lösningarna på de befintliga orosmomenten och hitta lösningar för de nya.

7.
Avsluta
Nu bör du ha en lösning som de flesta i gruppen är nöjda med. Bekräfta detta
genom att rösta ännu en gång. Om gruppmedlemmarna ska delta i projektet kan du
även använda detta steg för att be deltagarna om deras stöd vid
implementeringen av projektet. Stödet
kan bestå av att de medverkar vid implementeringen eller tillhandahåller
resurser och experthjälp.

Modellen kan tyckas krånglig med flera steg,
men kan hinnas med under ett enda möte om frågan är tillräckligt
definierad. Dessutom går processen
fortare ju oftare ni använder den.