Tyvärr är det fortfarande alldeles för många projekt som inte
lyckas att nå sitt mål. Tittar man på de vanligaste orsakerna, kan man
konstatera att med lite bättre framförhållning hade varit möjligt att undvika
misslyckandet. Här är det fem vanligaste skälen:

1.
Dålig kunskap om projektledning.

Det är inte ovanligt att en medarbetare utan erfarenhet av projekt blir
utsedd till projektledare. Ju komplexare projekt, dvs. ju fler personer
involverade och ju fler uppgifter som ska lösas desto större krav ställs på
personen.
Lösning: Skaffa sig en grundläggande
förståelse för hur projekt processen ser ut och projektledarens olika
arbetsuppgifter. Skaffa internt eller externt stöd från någon erfaren
projektledare.

2.
Dåligt definierat syfte och mål.
Vi människor tolkar saker utifrån våra egna erfarenheter, vilket betyder
att saker lätt kan tolkas på ett helt annat sätt än det var tänkt. Speciellt
farligt om projektgruppen har en helt annan tolkning än vad kund eller
projektbeställaren har.
Lösning: Definiera syfte och mål så
detaljerat som möjligt innan start och ha en dialog med projektgruppen inför
projektstarten. Då är chansen större att man har en bättre samsyn och når ett
gemensamt mål.

3.
Falska förväntningar.
Ju komplexare projekt desto större risk att kunden/projektbeställaren blir
besvikna över det som levereras. Har kunden/projektbeställaren liten kunskap om
området är faran stor att förväntningarna blir något helt annat än det som
levereras.
Lösning: Som Projektledare bör du
kommunicera kontinuerligt med mottagarna av projektet. Försök att på ett enkelt
sätt visa eller beskriva vad ni har gjort och hur det kommer att se ut för
mottagarna i slutet. Ju mer dialog med mottagarna under projektet desto mindre
risk att de förväntar sig något annat än det som levereras.

4.
Dåligt stöd av ledningen.
Under projektets gång kan det dyka upp frågor som snabbt behöver diskuteras
och beslutas av högre ort. Går det inte att snabbt få kontakt med berörda är
faran att projektarbete avstannar.
Det är projektbeställaren som har ansvar
för leveransen av projektet. Deltar inte projektbeställaren i projektarbetet
och kvalitetskontrollerna är faran att det levereras fel saker.
Lösning: Med en kontinuerlig och öppen dialog med projektbeställare och ledningsgrupp, kan projektledare få
stöd vid behov och slippa onödiga avbrott i projektarbetet. Med en aktiv
projektbeställare är chansen större att projekt leveransen blir rätt.

5. Resursbrist
Projekt konkurrerar ofta med den vanliga linje verksamheten när det gäller
resurser. Det är därför inte ovanligt att projektmedarbetare förväntas utföra
sina vanliga arbetsuppgifter parallellt med att delta i projektet. Det är lätt
att det uppstår intressekonflikter mellan projektledare och linjechef om vad
som bör prioriteras och vad medarbetaren ska fokusera på.
Lösning: Projektbeställare och ledningsgrupp, behöver vara tydlig med
att projektet är prioriterat före den vanliga verksamheten.

(Fritt efter: Peter Taylor, The Lazy Project Manager)